Projekt Polsko-Niemiecki SaLMaR

Firma ProGea Consulting, będąca członkiem konsorcjum naukowego, złożonego z placówek naukowych i firm (ze strony polskiej: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza i Główny Instytut Górnictwa; ze strony niemieckiej: Uniwersytet Friedrich-Schiller, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-schung GmbH, Codematix GmbH i GDS GmbH) realizuje projekt badawczy o tytule: „Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych” […]

Dostarczanie obrazów satelitarnych RapidEye dla Instytutu Badawczego Leśnictwa

ProGea Consulting przez okres 5 lat będzie dostarczać obrazy satelitarne RapidEye dla Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dane przekazywane będą w ramach projektu stworzenia Leśnego Systemu Informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu. Jednym z jego zasadniczych elementów jest monitoring stanu lasu przy wykorzystaniu wielospektralnych obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Projekt obejmuje takie obszary badawcze jak: […]

Aktualizacja map cyfrowych lasów prywatnych Luksemburga

Firma ProGea Consulting, działając w konsorcjum z firmą landConsult (Niemcy), przeprowadziła aktualizację baz danych geometrycznych i atrybutowych lasów prywatnych w Luksemburgu. Prace miały na celu aktualizację przebiegu granic wydzieleń, wybranych opisów taksacyjnych, tj. składu gatunkowego, klas wieku i zwarcia. W toku prac przeprowadzono również analizy GIS pod kątem planowanego pozyskania drewna (odległości do szlaków komunikacyjnych, […]

Mapa zmian pokrycia terenu Małopolski 1986-2011

Celem opracowania było zdiagnozowanie głównych trendów przemian jakie nastąpiły w pokryciu terenu województwa małopolskiego na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat (1986-2011) oraz ich statystyczne i graficzne zaprezentowanie w postaci kompilacji map numerycznych. Projekt wykonano w oparciu o dane teledetekcyjne: zobrazowania satelitarne RapidEye i Landsat TM oraz dane lotnicze ortofotomapy (PZGiK) z lat 2009 -2010. Duża ilość i różnorodność […]

Ilościowa i jakościowa ocena nasilenia erozyjnej degradacji gleb

Projekt miał na celu identyfikację obszarów, które w największym stopniu narażone są na degradację (erozję potencjalną i aktualną) i w związku z tym, w pierwszej kolejności wymagają wdrożenia skutecznych metod ochrony gleb rolniczych. W opracowaniu wykorzystano wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne RapidEye z lat 2010-2011 oraz cyfrowe ortofotomapy lotnicze. Posiadane dane teledetekcyjne poddano zaawansowanej technologicznie klasyfikacji obiektowej […]

Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej województwa małopolskiego

Firma ProGea Consulting wykonała weryfikację treści geometrycznej i aktualizację mapy glebowo-rolniczej województwa małopolskiego w skali 1:5000. Projekt wymagał zaangażowania dużych środków technicznych i technologicznych, w tym pozyskania aktualnych zobrazowań teledetekcyjnych (wysokorozdzielczych scen satelitarnych i ortofotomap lotniczych) oraz ze względu na krótki okres opracowania danych – zautomatyzowanych procedur klasyfikacji obiektowej (OBIA). Do procesu aktualizacji mapy glebowo-rolniczej […]

Mapa pokrycia i użytkowania terenu w projekcie „Vistula Study”

W ramach przygotowań do budowy nowej zapory i hydroelektrowni na środkowym odcinku Wisły poniżej Włocławka, na potrzeby tworzonej dokumentacji projektu środowiskowego Vistula Study (Ove Arup Polska), firma ProGea Consulting dostarczyła geodane i bazujące na nich wyniki analiz przestrzennych GIS, dla obszaru Płock – Włocławek – Toruń. Podstawowym produktem podlegającym przetwarzaniu były wysokorozdzielcze, wielospektralne i wieloczasowe zobrazowania […]

Klasyfikacja obiektowa miasta Krakowa

Firma ProGea Consulting wykonała, na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa, klasyfikację obiektową (GEOBIA) miasta Krakowa. Analiza przeprowadzona została z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych RapidEye z 2010 roku. W wyniku prac klasyfikacyjnych wyróżniono 11 klas pokrycia terenu. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej zmian pokrycia i użytkowania terenu (Land Use / Land Cover) na obszarze miasta. Materiał porównawczy […]

Badanie aktywności termicznej składowisk Górnego Śląska

Analizę aktywności termicznej prawie 150 składowisk górniczych na obszarze Górnego Śląska przeprowadzono przy wykorzystaniu obrazów satelitarnych Landsat 5 TM oraz Landsata 7 ETM+ z 2009 roku. Częścią projektu było również wyznaczenie zasięgów hałd na obszarze GOP, którą przeprowadzono w oparciu o ortofotomapy lotnicze. Na podstawie obrazów satelitarnych wykonano klasyfikację pokrycia i użytkowania terenu (Land Use […]

Geoportal Babiogórskiego Parku Narodowego

Firma ProGea Consulting wykonała na zlecenie Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego geoportal, na którym użytkownicy mają możliwość zapoznania się z treścią przyrodniczo – turystyczną Parku. Dostępne są ortofotomapy lotnicze, warstwy szlaków turystycznych, form ochrony przyrody, obszarów Natura 2000 oraz siedliskowych typów lasu. Geoportal udostępnia usługę WMS, dzięki której warstwy można analizować w najpopularniejszych programach GIS (ArcGIS, […]


12