Firma ProGea Consulting oferuje usługi z zakresu szeroko rozumianej fotogrametrii. Wykonujemy opracowania na stacji fotogrametrycznej 3D Dephos takie jak:

  • Stereodigitalizacja zdjęć lotniczych – pozyskiwanie trójwymiarowych danych wektorowych ( dróg, budynków, rzek, linii nieciągłości terenu) na modelu stereoskopowym, utworzonym ze zdjęć lotniczych we wspólnym pasie pokrycia. Pozyskiwane dane przechowywane są na różnych warstwach tematycznych z możliwością eksportu do innych programów;
  • Fotointerpretacja 3D zdjęć lotniczych – możliwość widzenia stereoskopowego pozwala pozyskać informację o wysokości danych obiektów, co stanowi bardzo cenną informację w przypadku fotointerpretacji drzewostanów. Proces interpretacji zdjęć może być dodatkowo wspomagany mapami tematycznymi (rzeźba terenu, mapa glebowa, mapa roślinności rzeczywistej);
  • Ortorektyfikacja ortofotomapy – ortorektyfikacja w programie Dephos dokonywana jest na podstawie projektu fotogrametrycznego, zawierającego parametry orientacji zdjęć, oraz numerycznego modelu terenu;
  • Generowanie warstwic, siatki GRID i TIN – funkcja warstwicowania stacji fotogrametrycznej Dephos służy do przedstawienia rzeźby terenu za pomocą  warstwic  czy też powierzchni składającej się z siatki trójkątów lub punktów GRID;
  • Edycja danych wektorowych – liczne narzędzia aplikacji Mapper 3D pozwalają na edycją istniejących danych wektorowych;
  • Obróbka fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i naziemnych – zarządzanie projektami fotogrametrycznymi, orientacja zdjęć: wewnętrzna, wzajemna i bezwzględna;
  • Pozyskiwanie i edycja DTM – program Dephos daje możliwość pozyskania Numerycznego Modelu Terenu zarówno w  sposób automatyczny jak i manualny, równocześnie pozwalając na wizualizację, a także dokonywanie obliczeń na modelu;
  • Kontrola treści map istniejących;
  • Aktualizacja map ewidencyjnych;
  • Wykrywanie samowoli budowlanych.

Galeria

button_powrot