LP360 – Karta zastosowań

Przedstawiamy dla Państwa kartę zastosowań oprogramowania LP360.

Zaprezentowany jest w niej przykład wykorzystania aplikacji w pracach z zakresu planowania przestrzennego.

Karta opisuje w jaki sposób chmura punktów ALS wykorzystywana jest do utworzenia numerycznego modelu terenu oraz modeli 3D budynków, które po zintegrowaniu z ortofotomapą służą do przygotowania kompleksowych opracowań urbanistycznych, wizualizacji, czy analiz wspomagających decyzje inwestycyjne.

Została ona opracowana na podstawie pracy magisterskiej studenta Politechniki Białostockiej biorącej udział w programie GeoSTART.

 

Życzymy inspirującej lektury

 Karta zastosowan2