Ścieżka edukacyjna „Mokry Kozub” w Babiogórskim PN

W latach 2011-2012 roku dział Środowisko koordynował projekt „Ochrona leśnych siedlisk naturowych poprzez modernizację sieci ścieżek edukacyjnych w Babiogórskim Parku Narodowym”. Szczyt Babiej Góry jest jedną z największych atrakcji turystycznych w Beskidach, a zarazem terenem o wyjątkowej wartości przyrodniczej, szczególnie podatny na zniszczenia powodowane obecnością człowieka. Z uwagi na koncentracje zwiedzających na obszarze kopuły szczytowej, powstał konflikt pomiędzy potrzebą […]

Projekt Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Babia Góra PLH120001

736_2011-12-BABIA GORA 005

 Od października 2011 roku realizujemy projekt Planu Ochrony dla Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (SOO). Teren ochrony leży w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego, a nadzór nad nim sprawuje Dyrektor Parku. Przedmiotem ochrony SOO są siedliska przyrodnicze jak również gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty europejskiej, czyli zarówno te zagrożone jak i te charakterystyczne dla 9 regionów […]

Ochrona Sichrawy karpackiej w Babiogórskim Parku Narodowym

Zadanie dotyczące ochrony sichrawy karpackiej jest realizowane w ramach większego projektu pt. ”Ochrona gatunków i siedlisk ESE Natura 2000 położonych w Babiogórskim Parku Narodowym”. Nasza firma, we współpracy z ekspertami, dokona w przeciągu najbliższych 3 lat gruntownej inwentaryzacji potencjalnych nowych stanowisk sichrawy karpackiej oraz zaproponuje i wykona zabiegi ochronne. Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens Chrząszcz z rodziny kózkowatych. Endemit karpacki objęty ochroną ścisła oraz wskazany […]

Projekt PZO dla obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011

Od czerwca 2011 roku, we współpracy z ekspertami ornitologami, realizujemy Projekt Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Babia Góra PLB120011. Obszar ten obejmuje Babiogórski Park Narodowy oraz fragmenty Nadleśnictw Sucha i Nowy Targ. W Planie Zadań Ochronnych uwzględnionych jest 16 gatunków ptaków z czego 12 z nich objętych jest I Załącznikiem Dyrektywy Rady 79/409/EWG: Głuszec Tetrao […]

Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa

atlas1-1

W latach 2006 – 2007 ProGea Consulting wykonywała na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa opracowanie „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych niezbędnych do zachowania równowagi ekosystemu miasta”. Opracowanie to swoim zasięgiem objęło tereny administracyjne miasta Krakowa i było pierwszym w Polsce opracowaniem fitosocjologicznym dla aglomeracji miejskiej. Zespoły ekspertów z zakresu botaniki i […]


12