(polski) I spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad PZO dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowiskiej