Spotkania dyskusyjne projektu „Wykonanie Projektu Planu Zadań ochronnych dla OSO PLB120011″

W dniach 27, 28 i 30 czerwca 20011 roku, w ramach realizowanego przez ProGea Consulting zadania „Wykonanie Projektu Planu Zadań Ochronnych dla OSO PLB120011” odbyły się pierwsze spotkania dyskusyjne z grupami interesariuszy na terenie gmin: Zawoja, Lipnica Wielka i Jabłonka.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Babiogórskim Parkiem Narodowym, w ramach projektu POiŚ.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. W spotkaniach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, samorządu terytorialnego, mieszkańcy gmin, pracownicy Nadleśnictw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz członkowie kół łowieckich.

GALERIA