Konsultacje społeczne w Nowym Targu

Dnia 3 stycznia w budynku Gminy Nowy Targ odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące prac nad projektem Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086, którego wykonawcą jest nasza firma. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców regionu, administracji publicznej, RZGW, RDOŚ w Krakowie, eksperci oraz koordynator z ramienia ProGea Consulting.  Podczas warsztatów przedstawiono zasady tworzenia projektów PZO dla obszarów Natura 2000, ogólną charakterystykę terenu i przedmiotów ochrony oraz wyniki jesiennej inwentaryzacji ichtiofauny. W drugiej części spotkania wywiązała się ożywiona i burzliwa dyskusja. Zgromadzeni goście zwracali dużą uwagę na niedoinformowanie mieszkańców dotyczące dokładnego przebiegu granic obszarów chronionych, oraz  licznych konfliktów na linii człowiek – natura. Przypominamy że granice obszarów chronionych, w tym Natura 2000 można sprawdzić na portalu GDOŚ pod adresem: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ Zachęcamy również do przeczytania wywiadu z koordynatorem Projektu PZO, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące obszaru Natura 2000 „Górny Dunajec”. Można go znaleźć w poniższym linku

Geoserwis GDOŚ

Geoserwis GDOŚ