Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia Spatial Analyst

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Ogólny opis szkolenia: 

Szkolenie jest dedykowane osobom zainteresowanym wykonywaniem zaawansowanych analiz przestrzennych w środowisku ArcGIS. Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z możliwościami generowania map rastrowych na podstawie danych wektorowych, przeprowadzania analiz statystycznych dla przedstawianych zjawisk czy też automatyzacji procesów z użyciem funkcji ModelBuilder oraz języka Python. Dodatkowo, będzie potrafił dostosowywać dane przestrzenne do swoich potrzeb poprzez generowanie różnorodnych produktów modułu Spatial Analyst czy też wykonywanie analiz wielokryterialnych. 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia „Wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia Spatial Analyst” jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi możliwościami wykorzystania oprogramowania ArcGIS w analizach przestrzennych. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił integrować dane przestrzenne różnego typu, generować produkty modułu, oceniać ich dokładność i wykorzystywać je do wykonywania analiz wielokryterialnych – także z użyciem metod automatycznych.  

Poruszane zagadnienia:

  • Przygotowywanie danych do pracy z programem. 
  • Zapoznanie się z różnymi metodami interpolacyjnymi i sposoby ich wykorzystania.
  • Ocena dokładności interpolacji.
  • Reklasyfikacja map rastrowych i ich analiza statystyczna.
  • Generowanie różnych produktów modułu Spatial Analyst takich jak: mapy warstwicowe, nachylenia terenu, ekspozycji, nasłonecznienia, widoczności, cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu. 
  • Wykonywanie algebry map i analiz wielokryterialnych.
  • Wykonywanie analiz statystycznych zjawisk takich jak: analizy gęstości, mapy odległości.
  • Automatyzacja procesów z wykorzystaniem modułu ModelBuilder.
  • Podstawy automatyzacji procesów z użyciem języka Python.
  • Wizualizacja wygenerowanych produktów w postaci modeli 3D.

arcgis spatial analyst szkolenie Opis szkolenia w formacie .pdf